Info vonal

Info vonal:

+36-20/421-4242

Facebook Challenge Játékszabályzat

Játékszabályzat

1 - A promóciós játék szervezője:

A nyereményjáték szervezője, lebonyolítója, adatkezelője, adatfeldolgozója a www.herbad.hu (Deko-Impex Kft.) továbbiakban, mint szervező. A mindenkori játék lebonyolítását, a játékhoz kapcsolódó adatkezelést, valamint az adatfeldolgozást a szervező végzi.

2 - A promóciós játék:

2.1. A jelen Részvételi- és Játékszabályzat a Játékszervező (www.herbad.hu) által szervezett és a Facebook Csoportban meghirdetett promóciós nyereményjátékokra vonatkozik.

2.2.  A Játékban való részvétel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat automatikus, minden további jognyilatkozat nélküli elfogadását jelenti.

2.3. A jelen Játékszabályzatban foglaltakért, továbbá a Játékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséért a kizárólagos felelősség a Játékszervezőt terheli.

A Játék szervezését, bonyolítását, a nyereménysorsolást, valamint az adatkezelést, a Nyertesek értesítését és a nyeremények kézbesítését kizárólag a Játékszervező végzi.

2.4. A Játékszervező kijelenti, hogy a Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, a nyeremények biztosításában, sorsolásában, illetve bármely további ügyintézésben, panaszkezelésben, a Játékot nem szponzorálja, nem felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal, azért a felelőssége semmilyen jogcímen nem áll fenn.

A Játékosok a Játék során átadott információkat, személyes adatokat kizárólag a Játékszervező – és nem a Facebook – részére adják át.

3 - A játékban résztvevő személyek:

3.1. A Játékban a Játék kezdő időpontjában és a sorsolás időpontjában 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt.

3.2. A Játékban nem vehetnek részt a Játékszervező munkavállalói, vezető tisztségviselői és tagjai, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pont szerinti közeli hozzátartozói.

3.3. A Játékos a Játékban történő részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített részvételi feltételeket és azokat magára nézve feltétel nélkül elfogadta.

Amennyiben a Játékos a részvételi feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékból annak bármely szakaszában – indokolás nélkül – kizárásra kerül.

4 - A játék időtartama

4.1. A Játék időtartama (a továbbiakban: Játékidő) a Játékra történő felhívásban (a továbbiakban: Játékfelhívás) kerül meghatározásra.

4.2. Nyereménysorsolás: a Játékfelhívásban kerül meghatározásra.

4.3. Eredményhirdetés: a sorsolástól számított 48 órán belül.

5 - A játék feltételei és menete:

5.1. A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a Játékidőn belül maradéktalanul teljesítse a Játékfelhívásban foglaltakat.

5.2. A Játék menetének részletes leírását a Játékfelhívás tartalmazza, amelyet a Facebook Csoportban lehet megtekinteni. 

5.3. A Játék kimenetelének bármely módon történő szándékos befolyásolására irányuló törekvés a Játékosnak a Játékból való azonnali, értesítés és indokolás nélküli kizárását vonja maga után.

A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bármely Játékost értesítés és indokolás nélkül azonnal kizárjon.

5.4. A Játékos tudomásul veszi, hogy Játékszervező a 2.1. pont szerinti weboldalon, valamint a Facebook Csoportban bármely poszt közlését megtagadhatja, a hozzászólásokat moderálhatja vagy azt eltávolíthatja, különösen abban az esetben, amennyiben annak tartamát kifogásolhatónak minősíti, saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek találja. Ezt követően a Játékszervező a Játékost további értesítés nélkül jogosult kizárni a Játékból.

6 - Sorsolás és nyeremény

6.1. Azok a Játékosok kerülnek be a Játékszervező nyereménysorsolási adatbázisába, akik maradéktalanul teljesítették a Játékfelhívásban foglaltakat.

A Játékszervező a sorsolást követően vizsgálja és állapítja meg, hogy a Nyertesek megfelelnek-e a jelen Játékszabályzatban rögzített valamennyi feltételnek és maradéktalanul teljesítették-e a Játékfelhívásban foglaltakat.

Minden Játékos egyszer kerülhet be a nyereménysorsolási adatbázisba.

6.2. A nyereménysorsolási adatbázisba felvett Játékosok közül a Játékfelhívásban közétett számú Nyertes és legalább ugyanannyi Pótnyertes kerül kisorsolásra (a továbbiakban együtt: Nyertes). 

6.3. A sorsolást a Játékszervező munkatársai végzik.

A sorsolásokra a Játékszervező hivatalos helyiségében (Deko-Impex Kft, 4034 Debrecen Reoce u. 27) kerül sor. A sorsolások nem nyilvánosak.

6.4. A Nyerteseket a Játékszervező véletlenszerű sorsolással, sorsolóprogrammal választja ki a nyereménysorsolási adatbázisba felvett Játékosok közül.

6.5. A Nyertesek a Játékfelhívásban közzétett Nyereményre szereznek jogosultságot (a továbbiakban: Nyeremény).

6.6. A Nyeremény tárgynyeremény esetén készpénzre nem váltható át, más nyereményre nem módosítható és másra nem ruházható át.

6.7. A Nyertesek értesítése a Facebook Csoportban és/vagy direkt üzenet útján történik a Nyertes nevének feltüntetésével.  A Nyertesek nevét a Játékszervező a honlapon ( www.herbad.hu) is jogosult közzétenni.

6.8. A Nyerteseknek 5 munkanap áll rendelkezésükre, hogy a Játékszervező értesítését az info@herbad.hu e-mail címre visszaigazolják és a Nyeremény átvételéhez, valamint az esetleges járulékfizetés átvállalásához szükséges személyazonossági adataikat (név, édesanyja neve, születési helye, születési dátuma, adóazonosító jele, lakóhelye) és a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges postázási címet írásban megadják a Játékszervező részére.

A kapcsolatfelvételt követően a Nyertesek és a Játékszervező megegyezhetnek egyéb kapcsolattartási mód használatáról is.

6.9. A Nyeremény kézbesítése – amennyiben lehetséges – elektronikus úton, egyéb esetekben postai út igénybevételével történik. A postai költséget a Játékszervező viseli.

A Játékszervező a Nyeremény felhasználhatóságát a sikeres kapcsolatfelvételt követő 5 munkanapon belül visszaigazolja, tárgynyeremény esetén 10 munkanapon belül kiküldi.

6.10. Bármelyik Nyertesként kisorsolt személy minden további jogorvoslati lehetőség nélkül, azonnali hatállyal elveszti a jogosultságot a Nyeremény átvételére, amennyiben:

– nem felel meg a jelen Játékszabályzat bármely feltételének (pl. 18. életév betöltése, cselekvőképesség);

– több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban;

– a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálta;

– a Játékszervező 6.7. pont szerinti értesítését követő 5 munkanapon belül nem adja meg a 6.8. pontban rögzített adatait.

– jelen Játékszabályzat bármely további pontját megsérti.

6.11. A Nyertes köteles együttműködni a Játékszervezővel annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására-átvételére a jelen Játékszabályzatban meghatározott módon és időben sor kerüljön.

6.12. Amennyiben a jelen Játékszabályzatban rögzített adatszolgáltatási és/vagy együttműködési kötelezettségének a Nyertes bármely okból nem tesz eleget, illetve nem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített bármely feltételnek vagy nem kíván élni a Nyereményével, minden további értesítés vagy intézkedés nélkül véglegesen elveszti a jogosultságát a Nyeremény átvételére és arra a Pótnyertes, illetve a Pótnyertes kiesése esetén a 2. majd 3. számú -és így tovább- Pótnyertes szerez jogosultságot.

Abban az esetben, ha egyik Nyertes, illetve Pótnyertes sem szerez jogosultságot a Nyereményre, a Játékszervező dönthet a Játék megismétléséről vagy pótsorsolás elrendeléséről.

6.13. A Játékszervező vállalja a Nyereményhez tartozó esetleges adóterhek megfizetését.

A postai költség, valamint az esetleges adó befizetésének a kötelezettségét meghaladóan a Nyereménnyel vagy annak átvételével összefüggésben felmerülő egyéb költségek és adminisztratív teendők a Nyertest terhelik, a Nyeremény átvétele és igénybevétele a Nyertes kizárólagos saját felelősségére történik.

6.14. A Nyertesek és a Pótnyertesek jelen Játékszabályzatban rögzített jogai és kötelezettségei teljes egészében megegyeznek.

7 - Adatvédelem

7.1 Adatvédelem: A Játékosok tudomásul veszik, hogy az adatszolgáltatás nem a Facebook részére történik. A Játék során megadott személyes adatok kezelését az Deko-Impex Kft., mint adatkezelő végzi. Az adatkezelés jogi alapja az érintett személyek önkéntes, kifejezett és személyes hozzájárulása a jelen játékszabályban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez a Játékban való részvétellel. A Játékosok a Játékban történő részvétellel tudomásul veszik, hogy sem a Szervező, sem Ügynökség nem vizsgálja, hogy a Játékosok a Játék során megadott személyes adataikat (pl.: e-mail cím) jogszerűen adták-e meg. A személyes adatok kezelése és feldolgozása az alábbiakra terjed ki: Játékos vezetéknév, keresztnév, Facebook azonosító, Facebook profil link. A Játékban résztvevők bármikor jogosultak tájékoztatást kérni személyes adataik kezelésének módjáról, továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését, vagy törlését. A résztvevőknek a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogukban áll bírósághoz fordulni. Abban az esetben, ha a Játékban résztvevő - az előző bekezdésben írtak szerint - kéri a személyes adatai törlését, úgy a törléssel egyidejűleg az ő jelen Játékban való részvétele automatikusan megszűnik.

8 - Felelősségi szabályok

8.1. A Játékszervező kizárja a felelősségét minden olyan kár tekintetében, amely a Játékos érdekkörében a jelen Játékszabályzat be nem tartása, vagy az értesítés, illetve kézbesítés (pl. Nyeremény postai kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés során keletkezett károkért) Játékszervezőnek fel nem róható okból történő meghiúsulása miatt keletkezik.

8.2.  A Játékszervező kizárja a felelősségét a bármely posztban szereplő állításból, információból, hibából, hiányosságból vagy a Játékos által közzétett vagy továbbított tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért.

A Játékos kizárólagos polgári és büntetőjogi felelőssége, hogy az általa közzétett posztban szereplő információ valótlan, téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat, sértheti-e más személy jogát vagy törvényes érdekét.

8.3. A Játékszervező a Nyeremény esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar vonatkozó jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

8.4. A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy az előre nem látható, a meghirdetett Nyeremény igénybevételét lehetetlenné tevő okok miatt a Nyereményt megváltoztassa vagy visszavonja.

8.5. A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy a Nyertesnek a Nyereménnyel kapcsolatos bármely reklamációját elutasítsa.

8.6. A Játékszervező nem vállal felelősséget a Nyeremény kézbesítésének és/vagy átvételének a helytelen vagy téves személyazonosító adatok és/vagy elérhetőségek következtében történő ellehetetlenülése miatt.

8.7. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli, az ezzel kapcsolatos felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény a Játékost terheli.

8.8. A Játékszervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt bármely, a Játékkal összefüggő weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. 

8.9. A Játékszervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

8.10. A Játékszervező jogosult a Játékot előzetes vagy utólagos értesítés nélkül, egyoldalú döntéssel szüneteltetni vagy megszüntetni. Bármilyen, a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Játékszervező döntése irányadó.

9 - Általános rendelkezések

9.1. A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit, így különösen a Játék időtartamát és a jelen Játékszabályzatot bármely időpontban módosítsa, amelyről haladéktalanul tájékoztatja a Játékosokat a 2.1. pont szerinti weboldalon és közösségi oldalakon.

9.3. A Játékszervező jelen játékszabályzatot a www.herbad.hu címen elérhető hivatalos weboldalon teszi közzé. A Játékszervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Játékszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét.

9.4. A Játékszervező nem köteles válasz e-mailt küldeni a Játékosok részére, kivéve a 7. pontban foglaltakat.

9.5. A Játék promóciójára a Facebook szabályzatai és felhasználási feltételei is vonatkoznak.

 

Elégedettségi garancia

60 napos pénzvisszafizetési garancia minden termékre!

Ingyenes szállítás

Minden 10.490 Ft feletti rendelés esetén!